6
čvc

Novela zákona, která vstoupí v platnost k 1. 7. 2017 má výrazný dopad na bezpečnost pacientů a ovlivní i organizaci práce oborových pracovišť.

Lékař se specializovanou způsobilostí, vykonávající odborný dozor musí být ve zdravotnické zařízení přítomen a fyzicky dosažitelný do 15 minut (§ 4 odstavec 6). Tento zákonem stanovená časový limit je pro činnosti v oboru anesteziologie a intenzívní medicína nepřijatelně dlouhý.

Lékařům s odbornou způsobilostí je třeba k výkonu povolání lékaře zajišťovat odborný dozor. Bez odborného dozoru může lékař s odbornou způsobilostí vykonávat jen ty činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem. Do doby vydání tohoto předpisu je nutno považovat zajištění odborného dozoru v plném rozsahu za nezbytné a bez dalšího vymezení činností.

Při vykonávání odborného dozoru nad lékařem s odbornou způsobilostí musí být lékař se specializovanou způsobilostí bezprostředně fyzicky dosažitelný a výkon odborného dozoru nesmí ohrozit bezpečnost péče jiných pacientů.  

Toto stanovisko se týká výkonu dozoru v řádné pracovní době, ve směnném provozu i během ústavních pohotovostních služeb.

Zajištění výkonu odborného dozoru je povinností poskytovatele zdravotních služeb (§ 4 odstavec 7).

Naléhavě žádáme, aby si školitelé uvědomovali svoji odpovědnost za bezpečnost našich pacientů  a vždy řádně zvážili, zda využijí možnosti, kterou dává věta druhá § 4 odstavec 3. Při písemném stanovení rozsahu dalších činnosti, které může lékař s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene vykonávat již jen pod odborným dohledem, je třeba postupovat nanejvýš uvážlivě, zohlednit jeho zkušenost i povahu uvažovaných činností.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

          předseda výboru ČSARIM

Praha, 28. 6. 2017