Pro ultrazvukové metody

Sekce sdružuje anesteziology a intenzivisty se zájmem o ultrazvukové aplikace a propagaci ultrazvukových metod v oboru AIM. Cílem sekce je etablovat ultrazvuk jako rutinní součást postupů na jednotkách intenzivní péče, operačních sálech, algeziologických ambulancích a kanylačních centrech.

Představitelé sekce:

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., KARIM 1.LF UK a VFN Praha; prim. MUDr. Dušan Mach, ARO Nové Město n.Moravě; prim. MUDr. Daniel Nalos, ARK Masarykova nemocnice Ústí n.Labem. Volby proběhly 12.2016, funkční období 1.2017-1.2020.

Aktivity sekce: 

Ultrazvukové metody se staly součástí našeho oboru tak, jako jím jsou například umělá plicní ventilace a extrakorporální metody v intenzivní péči nebo aplikovaná farmakologie v anesteziologii. Obor AIM si již nelze představit bez echokardiografie u kriticky nemocných a perioperační echokardiografie v kardioanesteziologii, ultrasonografie hrudníku a plic, ultrasonografie trupu u traumat a nejasných šokových stavů, kanylace cév pod ultrazvukovou kontrolou, ultrazvukem cílené regionální anestezie/analgezie nebo třeba bez transkraniálního dopplera.

Sekce organizuje echokurzy a ultrazvukové edukační akce, spolupracuje s vědeckými a organizačními výbory kongresů při organizaci satelitních kurzů. Definuje nepodkročitelná minima ve vědomostech lékařů. Tím určitým způsobem nastavuje mantinely pro lokální edukační akce, které svým odborným potenciálem může podporovat a zaštiťovat. Důležitou pracovní náplní sekce je vyjednávání o úhradách pojišťoven za ultrazvukové aplikace a prosazování ultrazvukových přístrojů jako součást povinného vybavení jednotek intenzivní péče. S tím souvisí i poskytování odborných konzultací při zavádění ultrazvukových metod na pracovištích v Čechách. UZ sekce je platformou pro vyjednávání s podobnými sekcemi jiných společností (např. Česká kardiologická společnost, Česká radiologická společnost…). Na mezinárodní úrovni spolupracuje na projektech ESICM, Winfocus a ESA, podílí se na tvorbě vzdělávacích standardů pro echokardiografii v intenzivní péči (EDEC) a pro UZ navigovanou regionální anestezii (UGRA). V rámci Evropského Diplomu z Echokardiografie pro intenzivisty (EDEC) má v náplni koordinovat síť českých školitelů garantujících praktickou část diplomu.

Dokumenty:

Standardy UZ pro obor AIM 2/2014

Standardy ESICM pro základní a pokročilou echokardiografii v intenzivní péči (ICM 2011, 2014)

Elementární echokardiografie pro anesteziology: http://www.fate-protocol.com/

European Diploma in Advanced Critical Care Echocardiography (EDEC): http://www.esicm.org/education/edec

Poslední aktuality

Kalendář