Kandidáti do organizačních složek společnosti

Zde můžete nalézt životopisy všech kandidátů do organizačních složek ČSARIM, tj. výbor a revizní komise.

Nominovaní kandidáti také dostali možnost odpovědět na tři otázky, které by vám měli pomoci při rozhodování koho zvolit jako zástupce anesteziologické společnosti. Publikace fotografie a volebního textu (odpovědi na 3 uvedené otázky) byla dobrovolná.

Fotografie Jméno Funkce životopis
 1. Čím byste rád/a přispěl/a k rozvoji oboru?
 2. Jaké jsou Vaše preferované okruhy zájmu?
 3. Čemu by se podle Vás společnost ČSARIM měla věnovat v následujícím čtyřletém období?

Prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
KAR FN Olomouc
životopis
 1. Redigování časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína jako oficiálního periodika ČSARIM a ČSIM; tvorba dalších Doporučených postupů a Stanovisek ČSARIM; podíl na plošných výzkumech charakteru epidemiologických studií
 2. viz bod 1 a 3
 3. Propagace a posílení formální i neformální prestiže oboru AIM především třemi cestami: veřejnost (+ pacienti), mezioborově, relevantní partneři (MZ, ZP); pozornost problémům menších oborových pracovišť

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM 1. LF UK a VFN Praha
životopis
 1. Formováním oboru jako „Perioperační medicína“, tj. od přípravy na stresující operační zákrok přes samotný výkon a následující postoperační fázi s critical care outreach do propuštění z nemocnice.
 2. Všeobecná intenzivní medicína
 3. Budování kurikula oboru, který je dle mého soudu ideální základní kvalifikací pro nadstavbovou zkoušku z intenzivní medicíny (EDIC nebo národní zkouška z IM). Kurikulum více sestávající z certifikovaných stáží doplňujících chybějící vzdělávání na jednotlivých pracovištích než z pobytů na akreditovaných ústavech vyžadujících změny úvazků a podobně. Uznání EDAIC jako alternativy k národní atestaci z AIM a volitelnost této zkoušky pro lékaře v přípravě na atestaci. Při zkoušení atestací postupný přechod na Objective Clinical Skill Exam (OSCE), který odbourá subjektivitu v hodnocení a bude férový ke všem kandidátům zkoušky.

Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
přednosta KARIM FN Plzeň
životopis
 1. Ze svého pohledu vidím tři oblasti, v nichž vidím prostor pro rozvoj oboru: Zaprvé, je to práce na soustavném zlepšování a zkvalitňování pre- i postgraduální edukace. Druhá a třetí oblast se vzájemně prolínají – náš obor tvoří základ perioperační péče a měl by se významně podílet na kultivací celého procesu počínaje snahou o optimalizaci předoperačního stavu a sledování kvality celkové péče
 2. Perioperační péče, hemodynamická monitorace a šokové stavy
 3. Definování nově vznikajícího kurikula oboru s akcentem na využití simulační medicíny a rozvoj důležitých nových (např. sonografie) i tradičních kompetencí (zajištění dýchacích cest etc.). Důležitá může být i spolupráce na vznikajícím registru anesteziologické péče, jež má šanci nám poskytnout informace a  indikátory kvality. V neposlední řadě nás čeká Celosvětový kongres WCA 2020.

Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
KARIM 1.LF UK a VFN v Praze
životopis
 1. Pokračováním toho, co jsem, snad, pro náš obor již udělal – snahou o zlepšení anesteziologické a intenzivistické péče. Pokračováním úspěšné práce Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM, jejíž vznik jsem v roce 2011 inicioval, a která svou publikační a přednáškovou činností pozitivně ovlivnila porodnickou anestezii v ČR. Pokračováním práce na mezioborových doporučeních a stanoviscích – v minulosti např. (P)ŽOK, sepse v porodnictví, porodnická analgezie.
 2. Vzhledem k mému současnému pracovnímu zařazení asi hlavně oblast porodnictví (ale nejen), tedy porodnická anestezie a analgezie, (peripartální) život ohrožující krvácení, intenzivní péče v porodnictví… především v těchto oblastech se již několik let podílím na tvorbě mezioborových doporučených postupů a konsensuálních stanovisek.
 3. Smyslem existence odborné společnosti je služba „své“ odborné komunitě. Musí být průvodcem potřebných změn, iniciátorem diskuzí. Musí své členy vybízet, motivovat a povzbuzovat k práci na rozvoji oboru. Musí pro to vytvářet podmínky. ČSARIM musí být nejen garantem odbornosti, ale i tahounem nových výukových trendů, především simulační medicíny. A musí systematicky vzdělávat své mladé lékaře s cílem jejich následného aktivního zapojení do života společnosti.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KAR 2.LF UK FN Motol
životopis
 • K rozvoji oboru bych rád přispěl svými zkušenostmi z práce lékaře, pedagoga, vedoucího pracovníka a dlouholetého předsedy výboru naší odborné společnosti. Můj zájem je nyní zaměřen na postavení našeho oboru mezi ostatními obory lékařství, na zvyšování bezpečnosti nemocných a vzdělávání vn oboru. V následujícím čtyřletém období bude naše společnost v roce 2020 hostit v Praze Světový kongres anesteziologů. S touto vpravdě historickou a neopakovatelnou událostí se musíme důstojně vyrovnat. Vedle toho budeme pravidelně organizovat národní kongresy i ostatní vědecké a vzdělávací akce, Bude třeba se průběžně věnovat přípravě dokumentů, které budou ovlivňovat chování oborových pracovníků. Základní zaměření na vysokou odbornost léčebné praxe, šíření vědeckých poznatků i bezpečnost nemocných bude i nadále dominovat v činnostech ČSARIM.

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
KARIM FN Hradec Králové
životopis
 1. V rámci oboru AIM bych se ráda věnovala oblasti etiky, právní problematice a paliativní medicíně. Rovněž oblasti perioperační medicíny se zaměřením na předoperační období s cílem iniciace projektu tzv. „patient blood management.“
 2. Dlouhodobě se věnuji oblasti etiky, zdravotnického práva a paliativní péče v oblasti intenzivní medicíny.
 3. Výbor ČSARIM by měl upevňovat postavení oboru v oblasti perioperační medicíny a současně nadále posilovat zásadní roli oboru AIM v oblasti intenzivní medicíny.

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicány, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
životopis
 1. Vznik Národního informačního systému anesteziologické péče; Czech Anesthesia Clinical Trials and Audit Network; tvorba doporučených postupů s cílem usnadnění impplementace ověřených poznatků EBM do klinické praxe; edukace laické veřejnosti s cílem prezentování oboru jako hlavního hráče perioperační medicíny
 2. Viz předchozí a následující odpověď
 3. Obor AIM jako hlavní nositel perioperační a intenzivní medicíny; vzdělávání lékařů; kvalita a bezpečnost péče; prezentace významu oboru u laické veřejnosti; klinický výzkum typu “outcome research”

  MUDr. Radomír Čumlivski, CSc.
Abteilung für Anästh., Intensivmedizin und Schmerztherapie, Orthopädisches Spital Speising, Wien, Rakousko
životopis
 

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
KARIM FN Brno
životopis
 1. Fyzickou a duševní činností na akcích ČSARIM.
 2. Anestezie ve spinální chirurgii, traumatologii a hrudní chirurgii.
 3. Problematiku vlivu celkové anestezie na paměť a gnostiku pacienta.

  MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
životopis
 

  MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA KARIM FN Hradec Králové
životopis
 1. Rozšíření e-learningových platforem, podpora pracovních skupin, založení sekce interpersonální komunikace, podpora výzkumné činnosti, zvýšení zájmu studentů medicíny o obor AIM.
 2. Celoživotní vzdělávání, simulační medicína, pracovní podmínky, vzdělávání studentů, výzkumná činnost.
 3. Sjednocení našeho oboru a řešení problémů od soukromé sféry přes malé nemocnice po fakultní.

Doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
KARIM FN Hradec Králové
životopis
 1. Rád bych se podílel na aktivitách směrujících ke zlepšování podmínek pro vzdělávání jak začínajících lékařů a sester, tak také rozvoji ostatních forem celoživotního vzdělávání.
 2. Intenzivní medicína, bezpečnost pacientů, vzdělávání v oboru.
 3. ČSARIM by se měla podílet na dokončení a především naplnění nového vzdělávacího programu v oboru, měla by být platformou vzájemné komunikace a poskytovat svým členům odborné a společenské zázemí a v neposlední řadě pokračovat v systematickém působení na administrativu a plátce péče s cílem zlepšování kvality anesteziologické činnosti a pracovních podmínek členů společnosti.

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
OCHRIP FN Motol
životopis
 • Zájem o další práci mám – a to podle výzvy J-L Vincenta – „Get out of the box“, tj. s se širokým rozhledem a nadhledem úměrně svému věku a zkušenostem …  se sledováním a implementací nových trendů a oborových novinek do vzdělávání oborových pracovníků – tč. účast v ČLK – etická problematika, Referátový výběr ARIM, pokračující součinnost s NLZP a s tématy následné intenzivní péče a paliativní intenzivní medicíny podle zahraničních i vlastních poznatků a zkušeností na určených úrovních. Ráda přednáším, učím a rešeršuji odbornou literaturu.

Doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
primář ARO KNTB, a.s., Zlín
životopis
 1. Velmi si vážím práce současného vedení společnosti ČSARIM, přesto si myslím, že existují témata, která zasluhují pozornost. Mezi ta nejdůležitější, na kterých bych rád pracoval, patří tvorba nových kódů (UZ diagnostika, UZ navigovaná regionální anestezie, neuromonitoring, perioperační hemodynamika, konzilium intenzivisty, end-of-life decision aj.), dále tvorba doporučených postupů jednodenní chirurgie a Fast Track postupů ve spolupráci se společnostmi chirurgických oborů, nebo realizace povinných kurzů krizové komunikace pro intenzivisty.
 2. Mezi mé okruhy zájmu patří především regionální anestezie, léčba bolesti a intenzivní medicína.
 3. Náš obor trápí nedostatek lékařů a nelékařských pracovníků, je tedy zásadní zasadit se o prestiž a atraktivnost oboru např. zjednodušením specializační přípravy, ne však na úkor její kvality. Podobně by měla společnost zaujmout jasná stanoviska k práci zahraničních lékařů. K atraktivitě oboru přispívají například implementace nových metod, jasná pravidla práce anesteziologa, možnost a podpora soukromých praxí nebo tvorba nových doporučených postupů.

  Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
přednosta KARIM FN Brno
životopis
 

MUDr. Ivan Herold, CSc.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
životopis
 1. Aktivní účast na tvorbě/oponentuře doporučených postupů  a pozičních dokumentů  ČSARIM
 2. Farmakologie oboru, Krevní náhrady, NMBA, lokální anestetika, monitorace NS blokády, umělá plicní ventilace, problematika oboru na nefakultních pracovištích
 3. Aktivní podpora týmu ČSARIM úspěchu uspořádání WCA v Praze 2020; zvýšení zájmu anesteziologů o aktivní členství v ČSARIM; podpora rozvoje simulační medicíny; zvýšení zájmu v odborné veřejnosti o publikaci původních článků a kasuistik v časopisu AIM

  Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
IKEM Praha
životopis
 

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
KAR 2. LF UK FN MOTOL
životopis
 1. Účast ve výuce ve specializačním vzdělávání; bezpečnost pacientů
 2. Anestezie u seniorů; monitorování EEG v anestezii; kognitivní dysfunkce; anestezie pro cévní chirurgii, zejména karotická endarterektomie
 3. Posílení role oboru AIM v rámci perioperační medicíny, např. rozšiřováním znalostí anesteziologů v souvisejících oborech; zajištění WCA 2020; rozšiřování i jednoduchých výzkumných aktivit

MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
přednostka KARIP IKEM
životopis
 1. Multioborová spolupráce v rámci předanestetické přípravy („křehký pacient“); sjednocení standardů a praktického provádění analgézie ve zdravotnických    zařízeních i mimo jednotky intenzivní péče; zavedení a zdokonalení racionální antibiotické terapie ve spolupráci s mikrobiologem; sjednocení postupů na multioborových jednotkách intenzivní péče; sledování pacientů v dlouhodobějším horizontu – zpětná vazba k poskytování intenzivní péče
 2. Anestezie: implementace protokolu ERAS u vybraných výkonů, plasma-free přístupy; perioperační medicína; transplantační medicína; sepse; podpora selhávajících orgánů; dopady perioperační a intenzivní péče
 3. Vzdělávání lékařů v oboru, obzvláště se zaměřením na patofyziologické souvislosti; aktualizace požadavků k atestaci v oboru a usnadnění získání předepsané praxe u mladých lékařů; možnosti získávání zkušeností na renomovaných zahraničních pracovištích formou stáží a účast na zahraničních kongresech pro lékaře v oboru

MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
přednostka KARIM FN Olomoouc
životopis
 1. Rozvoj interdisciplinární spolupráce, podpora a rozvoj simulační medicíny, optimalizace standardů a jejich implementace do praxe.
 2. Resuscitace a postresuscitační péče, airway management, ventilace, ARDS, sepse, ECMO, simulační medicína.
 3. Optimalizace doporučených postupů se zohledněním reálných možností klinické praxe. Podpora zajištění komfortu pracovního prostředí – z hlediska pracovně-sociálního a právního.

MUDr. Martina Klincová
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno
životopis
 1. Od roku 2017 se aktivně věnuji Sekci mladých anesteziologů, která vznikla na popud ESA Trainee Committee a díky mravenčí práci a nadšení všech spolupracovníků se pomalu usazuje v povědomí naší odborné společnosti. Naším hlavním cílem je spojit mladé lékaře našeho oboru, pořádat vzdělávací akce různého formátu a aktivně přispět k vytvoření vzdělávacího systému, který by „z nás mladých“ vychoval kvalifikované a zodpovědné lékaře.
 2. Kromě Sekce mladých anesteziologů se již 4. rok věnuji vzdělávání studentů se zájmem o náš obor jako školitel pro vývoj multimediálních algoritmů na vzdělávacím portálu AKUTNĚ.CZ. Pracovně se věnuji především Dětské anestezii a intenzivní péči a v rámci svého doktorského studia Maligní hypertermii.
 3. Myslím si, že je na místě začít se zajímat o budoucnost, protože tu si vytváříme již dnes. Především se zaměřit na kvalitní vzdělávací systém, včetně školenců a školitelů, protože je to problém, který se týká celé naše odborné společnosti, ne jenom mladých. Jen kvalitní lékaři jsou zárukou odborné a bezpečné péče ve zdravotnictví. A pokud někdy v nadsázce říkáme, že se bojíme stárnout, protože by o nás pečovali neodborníci, tak je jistě prostor pro zlepšení.

MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.
KAR FNKV Praha
životopis
 1. Měl bych snahu rozvíjet mezioborovou spolupráci a na pacienta orientovanou péči. Snažil bych se rozvíjet obor od anesteziologie jako takové směrem k oboru perioperační péče s přesahem před i po operaci. Za významnou věc považuji kvalitní postgraduální vzdělávání. Mohu nabídnout pracovní zkušenost z více pracovišť domácích i zahraničních, manažerskou a organizační zkušenost.
 2. Předoperační příprava a pooperační péče, léčba akutní (pooperační) bolesti. Kvalita a bezpečí při poskytování péče v oboru ARIM. Organizace vzdělávání v oboru.
 3. Postgraduální vzdělávání a kontinuální celoživotní vzdělávání v oboru. Tak jako v nemocnicích působíme napříč obory, i ČSARIM by mohla v následujícím období více otevírat společná témata s jinými obory a odbornými společnostmi v rámci ČLSJEP. Pokračovat v tvorbě doporučených postupů v rámci oboru.

  Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
KARIM VFN Praha
životopis
 1. K rozvoji našeho oboru mohu přispět účastí na postgraduálním vzdělávání mladších kolegů.
 2. Můj odborný zájem je zaměřen na kardiovaskulární anestezii a pooperační péči a na využití ultrazvukových diagnostických metod, především perioperační jícnové echokardiografie.
 3. Je-li to v možnostech a silách ČSARIM, měla by se věnovat zlepšení přípravy mladých kolegů před atestací a na zatraktivnění naší práce pro středně zdravotní personál.

MUDr. Dušan Mach
primář ARO Nemocnice Nové Město na Moravě
životopis
 1. Aktivně se podílet na kultivaci systému vzdělávání v oboru. A to celého období vzdělávání, od pobytu na domovském pracovišti, až po formu a objektivnost závěrečného přezkoušení. Zaměřit se na vzdělávání v oblastech RA a využití UZ v intenzivní a anesteziologické péči. Podílet se na tvorbě dokumentů (doporučení) a to v oblastech, kde je o tyto materiály od praktikujících anesteziologů zájem.
 2. Pracuji dlouhodobě ve středně velké nemocnici mimo akademické prostředí, kde se věnuji především regionální anestézii, UZ technikám v intenzivní a urgentní péči a obecně organizačním aspektům poskytování anesteziologické, intenzivní a urgentní péče mimo fakultní nemocnice. Tyto oblasti bych rád zastupoval ve vedení naší společnosti.
 3. Kultivací systému vzdělávání vedoucí ideálně k plné kompatibilitě s evropským anesteziologickým vzděláním. Maximální podpoře mladých anesteziologů v přípravě a tím i zatraktivnění oboru pro absolventy. Podpoře různých forem vzdělávání pro všechny generace anesteziologů v trendových oblastech (simulační medicína, UZ techniky). Prosazování našeho oboru nadále jako širokého s přesahy do perioperační, urgentní a intenzivní medicíny.

Doc. MUDr. Jiří Málek , CSc.
3. LF UK a FNKV Praha, Klinika anesteziologie a resuscitce
životopis
 • Využití svých zájmů (nové způsoby aplikace anestetik, léčba bolesti a výuka) bych využil k:
 • 1. Zlepšení propagace oboru odpovídající jeho významu.
 • 2. Zvýšení spolupráce se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof a Společností pro studium a léčbu bolesti pro tvorbu společných postupů v oblastech, kde se naše činnost překrývá. Historicky oboje tvořilo třetí a čtvrtý pilíř našeho oboru.

Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
KARIM 1.LF UK a VFN Praha
životopis
 1. Vypracování národních guidelines pro obtížné zajištění dýchacích cest. Dále bych se chtěl podílet na zmapování situace v zajištění dýchacích cest v anesteziologii a intenzivní medicíně. Rád bych také ve spojení s výborem Společnosti pro porty a permanentní katetry připravil standardy pro zajištění střednědobého a dlouhodobého žilního přístupu.
 2. Zajištění dýchacích cest, žilní přístup, kardio a hrudní perioperační péče, ultrazvukové metody.
 3. Integraci s Evropou – propojení vzdělávacího systému, přípravě národních standardů a zmapování kvality perioperační a intenzivní medicíny.

Doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
KAR 2.LF UK FN Motol
životopis
 1. Dětská anestézie je můj osud. Budu v ní dál zavádět nové poznatky a postupy, budu ji dál učit a budu se snažit ji dělat co nejlépe. Neodmítnu žádné pozvání k přednášce, ať úzce specializované nebo jen tak „přijeď a řekni nám něco o dětech“. Československý kongres dětské anestezie a intenzívní medicíny se listopadu 2019 určitě podaří tak jako ten předchozí.  A když při tom všem zbude trochu času, snad i něco napíši.
 2. Samozřejmě dětská anestézie, zejména anestézie novorozenců a anestézie pro dětské transplantační výkony ale také dětská urgentní, přednemocniční a intenzívní péče. Při práci ve výboru ČSARIM přispěji svými zkušenostmi k řešení problémů zejména v těchto oblastech.
 3. ČSARIM je dobře fungující odbornou společností s velkou prestiží v rámci ČLS JEP. Odborné akce, doporučení i časopis jsou toho důkazem. V této práci je nepochybně třeba dále pokračovat. Důležité je, aby ČSARIM se stala společností všech anesteziologů. Pro vstup do společnosti je třeba získat zejména mladé kolegy. Ti od ČSARIM očekávají (kromě výše zmíněného) především pomoc v orientaci oboru a v postgraduální výuce.

MUDr. Daniel Nalos
ARO Masarykova nemocnice
životopis
 1. Již několik let organizuji výuku základů ultrazvukových metod v intenzivní medicíně a kurzy pro komplexní dovednosti v ultrazvukové asistenci v regionální anestézii. V této činnosti hodlám pokračovat a dále jí rozvíjet. Členství ve výboru mě usnadňuje prosazení těchto bezpečných diagnostických metod do praxe. Zároveň bych rád přispěl k obecné kultivaci a prestiži oboru.
 2. Mé zájmy jdou napříč celým oborem. V posledních letech věnuji své úsilí rozvoji regionální anestezii a ultrazvukové asistenci v oboru ARIM.
 3. Myslím, že by se měla soustředit, vedle již stávajících priorit, na kvalitu a důstojné postavení pro nastupující generaci lékařů.

Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Thomayerova nemocnice, Klinika dětské chirurgie a traumatologie-JIP
životopis
 1. Organizace postgraduálního vzdělávání v intenzívní pediatrické medicíně pro lékaře-„nepediatry“ kteří musí léčit děti s hrozícím nebo již probíhajícím selháním životních funkcemi (urgentní medicína, chirurgie, infekční lékařství
 2. Homeostáza a její poruchy, řešení naléhavých situací v primární péči, potírání over treatment a overdiagnosis (snímky plic a aplikace u typické bronchiolitidy), rozvoj analgosedace („i malý výkon hodně bolí“)
 3. Rozvoj spolupráce ČSARIM s oborovými intenzivisty (společná guidelines, školící místa lékařů a sester, praktická cvičení)
 

MUDr. Otáhal Michal
KARIM VFN Praha + soukromé kliniky
životopis
 1. Rád bych se věnoval rozvoji Sekce “Anestezie v privátní praxi”, chtěl bych kultivovat tento zatím trochu opomíjený segment anesteziologické péče. Budu se snažit, aby nově vzniklá sekce byla platformou pro výměnu zkušeností a informací v této oblasti anesteziologické péče, cílem je podporovat a nastavit “dobrou praxi” i poskytnou informační servis (pojištění, právní aspekty) v této oblasti. Dále bych rád přispěl k propagaci, edukaci a rozšíření totální venózní anestezie.
 2. V prvé řadě intenzivní péče a edukace v ní (již léta etablované kurzy ventilace – VETRAM, Bronchoskopie v intenzivní péči, Kurz PDTS). Jak vyplývá z první otázky i anestezie v soukromé / privátní praxi.
 3. Myslím, že ČSARIM jde dobrým směrem, nicméně je zde mnoho možností na zlepšení, z mého pohledu hlavně postgraduální výuky, kde by se měla více etablovat simulační výuka.

  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.
ředitel FNUSA
životopis

  MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA
zástupce přednosty KAR IKEM
životopis

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
primářka II. ARO FN Brno
životopis
 1. Ráda bych přispěla svými zkušenostmi jak z oblasti porodnické anestezie tak traumatologie a urgentní medicíny. Také bych ráda pokračovala v rozvoji komplexu perioperační péče.
 2. Jak již bylo výše zmíněno a dále se soustřeďuji na oblast bezkrevní medicíny, kde bych ráda zavedla Patient blood management do české klinické praxe.
 3. Především oblasti vzdělávání a jednotného systému vzdělávání, který se nebude měnit každých několik let.

MUDr. Michael Stern, MBA
primář KAR FNKV Praha
životopis
 1. Zapojení simulační medicíny do postgraduálního i celoživotního vzdělávání v oboru AIM
 2. Bezpečnost a kvalita poskytované péče
 3. Široká informovanost, standardizace, propagace oboru

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
přednosta KARIM FN Ostrava
životopis
 1. Mj. pokračovat v práci v Pain Relief Committee WFSA, jehož členem jsem již druhé funkční období. Díky tomu byla letos v únoru na internetových stránkách WFSA v edici Virtual Library – Guidelines and Standards publikována monografie Málek J, Ševčík P (eds) Postoperative Pain Management, což považuji za velký mezinárodní úspěch ČSARIM. Viz Postoperative-Pain-Management-170518.pdf . Přispět zdárnému průběhu WCA Prague 2020. Přispívat dobrému jménu a popularizaci našeho oboru v seriózních sdělovacích prostředcích.
 2. Etická problematika oboru a etické aspekty medicíny vůbec. Intenzivní medicína, léčba bolesti.
 3. Mj. úsilí o zachování plné šíře oboru – tzn. nedovolit jeho rozkouskování, „balkanizaci“, jak se to stalo před léty některým jiným velkým oborům. V univerzálnosti našeho oboru je velká síla.

Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
přednosta kliniky – Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u Svaté Anny v Brně
životopis

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU
životopis
 1. Rád bych přispěl akcentem na rozvoj porodnické anestezie, kterou díky projektům OBAAMA máme dobře zmapovanou. V oblasti dětské anestezie bych rád napřel pozornost na často opomíjená témata bezpečnosti perioperačního období pro dětského pacienta. V oblasti simulací v medicíně bych přispěl stále se rozrůstajícím portfoliem bilinguálních virtuálních pacientů volně dostupných na portálu AKUTNĚ.CZ.
 2. Vyjma porodnické a dětské anesteziologie a perioperační péče, které jsou mými hlavními klinickými i vědecko-výzkumnými tématy již mnoho let, tvoří mé pilíře zájmu moderní způsoby vzdělávání v medicíně a dále léčba akutní i chronické bolesti. Dalším významným tématem mého odborného zájmu je bezpečnost perioperačního procesu.
 3. Odborná společnost by se především měla věnovat vytrvalému tlaku na zjednodušení a kultivaci vzdělávacího programu. K dobrému jménu naší anesteziologické školy jistě přispěje Světový anesteziologický kongres v Praze v roce 2020. Kladen by měl být také důraz na naše ukotvení v rámci Evropské anesteziologické společnosti formou podpory mezinárodního klinického, ale i vědecko-výzkumného vzdělávání.

 

Poslední aktuality

Kalendář