Anesteziologie a intenzivní medicína

 

Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Časopis vychází od roku 1990. Do roku 2002 vycházel jako Anesteziolgie a neodkladná péče, pod současným názvem Anesteziologie a intenzivní medicína vychází od roku 2003.
Časopis je od roku 2020 vydáván nakladatelstvím Solen. Struktura časopisu zůstává beze změny, stejně jako jeho identifikace (ISSN) a dosavadní indexace v mezinárodních databázích. Hlavní změnou, jakkoliv zvenku nepříliš viditelnou, je přechod na nový, prakticky plně automatizovaný redakční systém. Systém, který zásadním způsobem usnadnil práci odborné redakce, zefektivnil a zrychlil práci s rukopisy, komunikaci s autory a s novým nakladatelem. Důležitým faktem je i to, že nový redakční systém je ve vlastnictví ČSARIM a ČSIM, které se na jeho financování podělily rovným dílem, a je nutno jim za to poděkovat.

 

Co nás čeká

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás jménem výboru ČSARIM, výboru ČSIM a redakční rady časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) informovali o chystaných změnách ve formátu a distribuci časopisu AIM. Přechod na on-line verzi byl diskutován řadu let a znamená zásadní změnu pro všechny z nás. Změnu, kterou považujeme za správnou nejenom z pohledu směrování obou společností, ale i za nutný krok pro ekonomickou nezávislost a udržitelnost časopisu do dalších let. 
Řada z vás jste předplatiteli časopisu, někteří jej máte dostupný v rámci svého pracoviště. I přes dostupnost jiných zahraničních zdrojů představuje časopis obou odborných společností (OS) pro řadu lékařů (kromě notifikované platformy pro publikování výzkumných projektů) rovněž významný zdroj informací v rámci jejich specializační přípravy a systému celoživotního vzdělávání. Je snahou redakční rady a výborů obou OS, aby časopis AIM plnil i nadále podobnou roli v rámci příslušné odborné komunity, analogicky jako je tomu u jiných časopisů ve vyspělých zemích. Časopis by z tohoto pohledu neměl být pouze výrazem „odborné vyspělosti“ příslušné společnosti, ale zároveň jednou z jejích komunikačních platforem, kdy základní podmínkou naplnění této role je zajištění dostupnosti časopisu pro své členy (jako je tomu např. v ESAIC či ESICM).
Odborný časopis určený pro specifickou a relativně uzavřenou komunitu není (a v zásadě ani nemůže být v rámci existující výše členských příspěvků) ekonomicky ziskový nebo alespoň neutrální, pokud není zajištěna pravidelná účelová dotace třetí osobou. Několik posledních let obě OS (tzn. my všichni, kteří jsme členové ČSARIM a/nebo ČSIM) na vydávání časopisu přispívají (viz editoriál AIM 2/2022). I z těchto důvodů bylo oběma výbory i redakční radou rozhodnuto ukončit vydávání tištěného časopisu AIM ve formátu dotovaného předplatného a převést jej na definovanou součást členského příspěvku v dané OS. Díky několika postupným krokům na straně časopisu (přechod k novému vydavateli, vytvoření a aktivní správa webových stránek časopisu - https://aimjournal.cz/ , spuštění redakčního systému) a odborných společností (revize členské základny a spuštění nového systému registrace a
kontroly - Přihlášení člena (cls.cz) jsme se nyní přiblížili rozhodujícímu kroku: Rok v přehledu 2022, tzn. poslední číslo 33. ročníku časopisu AIM bude posledním, které se dostane v tištěné podobě pouze do rukou předplatitelů. První číslo v roce 2023 již bude pouze elektronické, dostupné jak na stránkách časopisu, tak způsobem aktivního odběru do vlastní e-mailové schránky.
Všechny nezbytné další informace budou distribuovány členům obou OS a předplatitelům v nadcházejících měsících.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
Archiv časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.