Anesteziologie a intenzivní medicína

 

Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Časopis vychází od roku 1990. Do roku 2002 vycházel jako Anesteziolgie a neodkladná péče, pod současným názvem Anesteziologie a intenzivní medicína vychází od roku 2003.
Časopis je od roku 2020 vydáván nakladatelstvím Solen. Struktura časopisu zůstává beze změny, stejně jako jeho identifikace (ISSN) a dosavadní indexace v mezinárodních databázích. Hlavní změnou, jakkoliv zvenku nepříliš viditelnou, je přechod na nový, prakticky plně automatizovaný redakční systém. Systém, který by měl zásadním způsobem usnadnit práci odborné redakce, zefektivnit a zrychlit práci s rukopisy, komunikaci s autory a s novým nakladatelem. Důležitým faktem je i to, že nový redakční systém je ve vlastnictví ČSARIM a ČSIM, které se na jeho financování podělily rovným dílem, a je nutno jim za to poděkovat.

 

Co nás čeká

Další změny čekají náš časopis ve střednědobém časovém horizontu. Část změn (s dopadem na strukturu časopisu) může být vyvolána trvající absencí dostatečného počtu původních prací, na nichž udržení statutu stávající indexace v mezinárodních databázích stojí, zejména databáze Scopus. Je jednoznačné, že pokud se v naší odborné komunitě nepodaří zvrátit řadu let trvající a negativní trend nízkého, resp. nedostatečného počtu původních prací, udržení dosavadní indexace nebude možné se všemi dopady na českou akademickou anesteziologii, kde zatím nadále část prací vykazovaných pro vědecké či akademické hodnosti může být vykazována v našem periodiku. Nemylme se, že by se „nic nestalo“. Plíživý dopad bychom v budoucnu pocítili my všichni, bez ohledu na velikost či typ pracoviště. Minimálně v udržení pozice našeho oboru v mezioborové konkurenci, v  nahlížení na jeho roli v poskytování zdravotní péče, příklady ze zahraničí existují. O zhoršení podmínek pro nastupující generaci lékařů se zájmem o prosazení se i v akademické sféře ani nemluvě. Nebudeme-li mít jako odborná komunita kapacitu na udržení svého časopisu původními pracemi, časopis se stane výlučně postgraduálním periodikem přehledných textů – indexaci ztratíme. Na druhou stranu je ale nutno férově říci, že i tuto změnu nejspíše uneseme, jen budeme muset hledat další a jiné cesty k podpoře našich oborových pozic. 
Co nás čeká (téměř) jistě? Jako čtenáři, členové ČSARIM nebo ČSIM se musíme připravit na dvě změny, jakkoliv jejich načasování není zatím termínově určeno a  odvíjí se od řady faktorů či okolností. V první řadě jde o přechod časopisu na tzv. „on-line“ verzi. Přechod, kterým si prošla většina časopisů na celém světě a kde řada časopisů výrazně omezuje tištěný formát. Po dlouhých jednáních mezi odbornou redakcí časopisu a výbory obou hlavních „stakeholders“ – ČSARIM a  ČSIM – došlo ke shodě na základním rámci směrování časopisu a jeho cílovém formátu – „on-line only“, s určitou přechodnou dobou udržující i tištěnou formu. Harmonogram kroků a jejich obsah bude předmětem jednání redakce, ČSARIM a ČSIM v první polovině roku 2020. Druhým diskutovaným okruhem je otázka předplatného časopisu. Oba výbory se shodly na principu sloučení členského příspěvku s předplatným časopisu v budoucnu. Ani zde ale není termín realizace jasný a bude záviset na mnoha okolnostech a předpokladech, v první řadě na schopnosti ČLS JEP dodávat ČSARIM a ČSIM správné a včasné informace o svých členech, což zatím nefunguje spolehlivě.
Redakce časopisu a obě společnosti trvale usilují o to, aby náš časopis byl moderním periodikem pro náš obor ve 21. století. Doufáme, že přechod k Solenu a avizované změny přispějí svým určitým dílem v nekonečném procesu posilování pozice našeho oboru, že časopis bude i nadále jedním z přitažlivých zdrojů kontinuálního celoživotního vzdělávání lékařů oborů anesteziologie a intenzivní medicína a v neposlední řadě že si uchová své místo jako citovatelný zdroj originálních výzkumných prací. Jaký ale časopis bude, záleží nejenom na redakci, ale především na vás, jeho čtenářích a celé naší odborné komunitě. 

Archiv časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.