Kdo jsme

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, algesiologií a/či urgentní medicínou. ČSARIM je otevřenou odbornou společností, která přivítá zájemce i z jiných oborů pro vytvoření multidisciplinární platformy. Hlavní odbornou akcí ČSARIM je každoročně pořádaný národní kongres. ČSARIM pravidelně odměňuje nejlepší publikace v oboru, vyhlašuje osobnosti oboru, uděluje čestná uznání a ocenění za zásluhy v oboru. Nejvyším oceněním udělovaným na půdě ČSARIM je Medaile Celestýna Opitze. ČSARIM je součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Stanovy ČSARIM vycházejí ze stanov ČLS JEP.

Staňte se naším členem

Jste anesteziolog a líbi se vám naše společnosti? Staňte se jejím členem a užívejte výhod.

Proč by se měl anesteziolog stát členem ČSARIM? „Početně velká společnost má silnější potenciál prosazovat profesní zájmy oboru a svých členů.“
Vladimír Černý

Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, algesiologií a/či urgentní medicínou, příp. činností s oborem A-R související.

Odborná náplň společnosti

  • Organizování odborných akcí, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků, na rychlém rozšiřování nejnovějších výsledků lékařské vědy v oboru anestezie, resuscitace i intenzivní medicíny a na jejich zavádění do praxe.
  • Podávání návrhů, stanovisek a odborných posudků v otázkách diagnosticko – léčebných, preventivních, zdravotně výchovných i jiných, souvisejících s oborem anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.
  • Doporučování představitelů oboru do funkcí poradců ministra zdravotnictví, navrhování a úpravy koncepcí.
  • Účast na odborné a vědecké činnosti lékařské komory.
  • Poradním hlasem se podílet na konkurzních řízeních.
  • Výměna vědeckých zkušeností, doškolování, pořádání vědeckých setkání, kongresů, sympozií.