Sekce porodnické anestezie a analgezie

Sekce porodnické anestezie a analgezie (SPAA) sdružuje anesteziology, porodníky, anesteziologické sestry, porodní asistentky a vůbec všechny, kdo mají zájem podílet se na rozvoji této v Česku stále ještě nedoceněné oblasti.

Představitelé sekce

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
předseda
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
KARIM VFN, Praha
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
místopředseda
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU
MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
člen výboru
MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
KARIM VFN, Praha
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
člen výboru
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
primářka II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny FN Brno
MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.
člen výboru
MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod

Aktivity sekce

SPAA byla založena v roce 2011 nejdříve jako expertní skupina, v dubnu 2014 pak byla přetvořena ve standardní odbornou sekci ČSARIM. Co tomu předcházelo?

Vůbec poprvé byla porodnická anestezie podána 19. ledna 1847 v Edinburghu, kde James Young Simpson použil dietyléter u rodičky s deformitou pánve. Použití regionálních blokád v porodnictví je datováno mezi roky 1900 a 1930. V naší literatuře je porodnická anestezie poprvé zmíněna v roce 1876, kdy Dr. Křížek popsal podávání chloroformu a éteru k anestezii u císařského řezu, regionální anestezie pak byla popsána až prof. Klausem v roce 1934. Pravděpodobně první epidurální porodnická analgezie pak byla podána na přelomu roku 1949-1950 u prof. Kříže na Gynekologicko-porodnické klinice v Brně. Další rozvoj metod porodnické anestezie a analgezie byl v českých zemích značně ovlivněn rokem 1948 a následujícími politickými změnami. I tak ale díky úsilí dvou velkých postav 70. a 80. let, Dr. Matouškové-Hanson a Dr. Miloschewského, rozvoj moderních anesteziologických metod v porodnictví přeci jen pokračoval.
Hlavní rozmach v Česku ale nastal až po roce 1989 a spadá do poloviny 90. let, kdy i u nás nastává viditelný rozvoj neuroaxiálních technik, a to jak u porodu, tak u císařského řezu. Zatímco americká společnost porodnické anestezie – Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP) je založena již v roce 1968 a britská Obstetric Anaesthetists’ Association (OAA) hned o rok později v roce 1969, v Česku až v roce 1994 zakládá Dr. Pařízek Sekci porodnické analgezie a anestezie při České gynekologicko-porodnické společnosti (SPAA ČGPS) a během krátké doby přebírá prostřednictvím systému odborných seminářů a sympozií většinu postgraduálního vzdělávání v oblasti porodnické anestezie a analgezie v Česku.
Protože SPAA ČGPS je v rámci ČGPS tvořena především porodníky, začala se přirozeně v průběhu času více zabývat perinatologickými otázkami než anesteziologickými, a rozvoj porodnické anestezie, s výjimkou porodní epidurální analgezie, začal stagnovat. Tuto situaci ČSARIM začal měnit v roce 2009, kdy na svém národním kongresu v Českých Budějovicích poprvé dal samostatný prostor tématům porodnické anestezie. A hned na následujícím kongresu ve Zlíně v roce 2010 pak v diskuzích vyvstal požadavek anesteziologické obce vytvořit “anesteziologickou sekci porodnické anestezie”. Proto v roce 2011, s podporou výboru ČSARIM, zformovali vedoucí lékaři čtyř největších českých fakultních pracovišť porodnické anestezie – Jan Bláha (předseda; KARIM VFN Praha), Radka Klozová (KAR FN Motol), Pavlína Nosková (KARIM VFN Praha), Dagmar Seidlová (ARO II FN Brno) a Petr Štourač (KARIM FN Brno) – pracovní skupinu, která se touto problematikou začala zabývat. Vznikla tak Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie s vizí vytvoření „odborné záštity porodnické anestezie a analgezie“ a koordinace specifické problematiky porodnické anestezie a analgezie v českých podmínkách. Cíle, které si ESPAA na počátku stanovila, byly především zmapovat anesteziologickou péči a praxi v českých porodnicích, podílet se na vzdělávání v této oblasti a vytvořit potřebné a chybějící doporučené postupy. A v této činnosti dnes intenzivně pokračuje i Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM…