XIX. kongres ČSARIM

Lékařská sekce

Anestezie

Anestezie 1

Kam směruje česká anesteziologie? 

Cvachovec K., Praha

European Diploma in Anesthesiology

Goldik Z., Izrael

Cílové hodnoty hemodynamiky v anestezii – „does one size fit all“? 

Šrámek V., Brno

Safety in Anesthesia

Whitaker D., UK

Anestezie 2 – Anesteziologická problematika v gynekologii a porodnictví

Porodnická analgezie není jen „epidurál“

Nosková P., Praha

Zázračné směsi pro epidurální a spinální anestezii/analgezii

Klozová R., Praha

Tromboprofylaxe u císařského řezu

Bláha J., Praha

„Tips & tricks“ porodnického anesteziologa

Seidlová D., Brno

OBAAMA – jak je na tom současná česká porodnická anestezie

Štourač P., Brno

Anestezie 3 – Perioperační optimalizace rizikových pacientů

Pacient s CMP 

Pařízková R., Hradec Králové

Pacient s ICHS a po PCI

Kunstýř J., Praha

Pacient s diabetes mellitus 

Kotulák T., Praha

Pacient s hypertenzí 

Gabrhelík T., Olomouc

Anestezie 4 – Společnost pro bezkrevní medicínu

Transfuzní práh – up to date 2012

Stibor B., Rakousko

Bezkrevné operační pole

Ondrášková H., Brno

Plán péče o pacienta odmítajícího transfuzi

Seidlová D., Brno

Historie bezkrevní medicíny

Čundrle I., Brno

Anestezie 5 – Kompetence v anestezii (společný blok lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků)

Jaké jsou kompetence v jiných zemích – UK

Rogozov V., UK

Jaké jsou kompetence v jiných zemích – Kanada

Černý V., Hradec Králové

 

Jaké jsou kompetence v jiných zemích – USA

Silvay G., USA

Jaké jsou kompetence v jiných zemích – Rakousko

Stibor B., Rakousko

Kompetence z pohledu lékaře

část 1  – Cvachovec K.,část 2 – Drábková J., Praha

Kompetence z pohledu nelékaře

Pytel M., Brno

Kompetence a nové zákony 

Šamaj M., Praha

Anestezie 6

Výzvy v kardiochirurgii – zamyšlení nad principem autonomie

Horáček M., Praha

Omyly a chyby během anestezie – lze jim předejít?

Málek J., Praha

Anesteziologické aspekty ireversibilní elektroporační prostatektomie (IRE) karcinomu prostaty

Herold I., Mladá Boleslav

Možnosti vedení celkové anestezie u těhotné s poruchou nervosvalového přenosu – kazuistika

Štourač P., Praha

Nové (ne)znamená lepší

Vymazal T., Praha

Anestezie 7

Svalová relaxace v anestezii – up to date 2012

Adamus M., Olomouc

The Maintenance of Intra-operative Normothermia

Sampson I., USA

Syndrom vazoplegie v anestezii

Říha H., Praha

Tekutinová terapie během anestezie – up to date 2012 

Cvachovec K., Praha

Anestezie 8 – Sekce pro ultrazvukové metody při ČSARIM

UZ jako rutinní součást kurikula oboru? 

Balík M., Praha

Transkraniální duplexní sonografie v akutní a intenzivní medicíně

Bar M., Ostrava

Neinvazivní hemodynamika jako metoda první volby u nestabilního pacienta

Plášil P., Praha

Hrudní ultrasonografie jako doména oboru intenzivní medicína

Štěpán M., Plzeň

Anestezie 9 – Sekce dětské anestezie a intenzivní medicíny při ČSARIM

Anestezie u dětí – existuje riziko ovlivnění neuropsychického vývoje? 

Řeháčková Z., Hradec Králové

Laryngospazmus u dětí

Mixa V., Praha

Anestezie u dětí v neurochirurgii 

Klimovič M., Brno

Anestezie u dětí s vrozenou srdeční vadou u nekardiochirurgických operací

Gabriel O., Praha

Centrální blokády u dětí 

Mixa V., Praha

Anestezie 10

Orgánová protekce anestetiky – je využitelná v rutinní praxi? 

Říha H., Praha

Nové techniky v kardiochirurgii – nová role pro anesteziologa?

Turek Z., Hradec Králové

Cílový tlak během mimotělního oběhu – praxe vs. EBM 

Kotulák T., Praha

Anesteziologická péče u aneurysmatu aorty – up to date 2012 

Silvay G., USA

Anestezie 11 – Ekonomika a organizace

DRG – klasifikační systém 

Kožený P., Praha

DRG v intenzivní a resuscitační péči

Kozlík P., Rakovník

Aktuální otázky úhrad lůžkové zdravotní péče

Macháček V., Praha

Jednodenní péče – výhody a rizika z pohledu pacienta a zdravotnického zařízení

Papáč M., Praha

Anestezie 12

Jaká farmaka vysadit před anestezií – mýty a fakta

Rogozov V., UK

Imobilizace zvířat v ZOO – inspirace pro anesteziology?

Hess L., Praha

Čím anesteziolog může ovlivnit dlouhodobý výsledek pacientů? 

Horáček M., Praha

Může se anesteziolog poučit z fyziologie extrémních výšek?

Ševčík P., Ostrava

 

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína 1 – Co je nového v jiných oborech?

Kardiologie

Bělohlávek J., Praha

Nefrologie

Chvojka J., Plzeň

Metabolismus a výživa

Novák F., Praha

Pneumologie

Sedlák V., Hradec Králové

Chirurgie

Satinský I., Ostrava

Farmakologie

Urbanek K., Olomouc

Intenzivní medicína 2

Tekutinová resuscitace v intenzivní péči – up to date 2012 

Kula R., Ostrava

Albumin – up to date 2012

Maláska J., Brno

Sedace a analgezie v intenzivní péči – mění se úhel pohledu? 

Ševčík P., Ostrava

Imunoglobuliny v intenzivní péči – up to date 2012

Průcha M., Praha

Intenzivní medicína 3 – Zajímavé případy

Běh o život 

Merta D., Praha

Plicní eosinofilie v diferenciální diagnostice respiračního selhání

Bartáková H., Praha

Přetrvávající těžká laktátová metabolická acidóza po KPR u diabetika na PAD

Hanzálková J., Brno

Embolie plodovou vodou

Kasal E., Plzeň

Neobvyklá příčina perzistující hypertermie

Polák J., Hradec Králové

Intenzivní medicína 4 – Česká resuscitační rada

Existuje spolehlivé kritérium smrti?

Hejna P., Hradec Králové

Lazarův fenomén – mýty a fakta

Truhlář A., Hradec Králové

Metabolické příčiny zástavy oběhu

Chvojka J., Plzeň

Terapeutická hypotermie – up to date 2012 

Škulec R., Beroun

Intenzivní medicína 5 – Závažné krvácení

„Hypotenzní“ resuscitace – u koho a jaké hodnoty? 

Kasal E., Plzeň

Tromboelastografie v klinické praxi 

Durila M., Praha

Massive Bleeding and rFVIIa – Guidelines and Experience in Peripartum Hemorrhage and Trauma  – Part I, Part II

Wichelevski J., Izrael

Intenzivní medicína 6

Dárci s nebijícím srdcem – nedílná součást činnosti oboru? 

Cvachovec K., Praha

Jak interpretovat hodnotu ScvO2?

Beneš J., Plzeň

Ventilátorem indukované poškození ledvin 

Dostál P., Hradec Králové

Vitamin D u kriticky nemocných 

Maňák J., Hradec Králové

Intenzivní medicína 7

Parametry protektivní ventilace u ALI/ARDS – včera, dnes a zítra

Zvoníček V., Brno

Co musí znát intenzivista o antiobitické rezistenci?

Adámková V., Praha

Hodnocení prognozy po kraniotraumatu – mýty a fakta 

Drábková J., Praha

Recentní studie – mají potenciál změnit naši praxi? 

Matějovič M., Plzeň

 

Regionální anestezie

Regionální anestezie 1

Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – karotická endarterektomie?

Michálek P., Praha

Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na rameni?

Doležal D., Hradec Králové

Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na proximálním femuru?

Bejšovec D., Ústí n/L

Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na koleni?

Křikava I., Brno

Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na bérci?

Neumann P., Ústí n/L

Regionální anestezie 2 – Využití ultrazvukových metod

Kde jsou cesty ke zlepšení efektivity regionální anestezie?

Nalos D., Ústí n/L

Ultrazvuk a poranění nervů

Jelínek M., Brno

Ultrazvuk u neuroaxiálních blokád

Mach D., Nové Město na Moravě

Ultrazvuk u blokád malých periferních nervů 

Beňo L., Ústí n/L

Ultrazvuk u kaudálních blokád

Michálek P., Praha

 

Bolest

Bolest

„Pain free hospital“ – mýtus, nebo dosažitelný cíl?

Gabrhelík T., Olomouc

Nové možnosti farmakoterapie chronické bolesti

Hakl M., Brno

Algoritmus intratékální analgezie u chronické refrakterní bolesti – doporučený postup

Hřib R., Brno

Kanabinoidy a jejich pozice v léčbě chronické bolesti

Lejčko J., Plzeň

 

Setkání s experty

Setkání s experty 1 – Jak já dělám…

Vymazal – Jak intubuji

Vymazal T., Praha

Jak zavádím centrální žilní katetr

Horáček M., Praha

Jak zavádím arteriální katetr

Zvoníček V., Brno

Jak provádím předanestetické vyšetření

Černý V., Hradec Králové

Jak dělám subarachnoideální anestezii

Doležal D., Hradec Králové

Setkání s experty 2 – Jak já dělám…

Jak používám svalová relaxancia

Adamus M., Olomouc

Jak dělám epidurální anestezii

Jindrová B., Praha

Jak dělám fibroskopickou intubaci při vědomí

Pařízková R., Hradec Králové

Jak dělám drenáž hrudníku

Balík M., Praha

 

Rok v přehledu

Rok v přehledu 1 – Co jsme nestihli letos ještě přečíst

Zajištění dýchacích cest a související problematika

Michálek P., Praha

Dětská anestezie a intenzivní péče

Fedora M., Brno

Anestezie v kardiochirurgii 

Kotulák T., Praha

Anestezie v ortopedii a traumatologii

část 1 – Adam M., Brno, část 2 – Procházka O., Ústí n/L

Anestezie v neurochirurgii a u neurointervenčních výkonů

Dostálová V., Hradec Králové

Rok v přehledu 2 – Co jsme nestihli letos ještě přečíst

Porodnická anestezie/analgezie

Štourač P., Brno

Transplantační a dárcovská medicína 

Kieslichová E., Praha

Kardiopulmonální resuscitace

Truhlář A., Hradec Králové

Medicínská etika a komunikace

Rusínová K., Praha

Anestezie v hrudní chirurgii 

Bicek V., Praha

 

Historie oboru

Historie oboru

Proč jsme některé poznatky a oblíbené postupy přijali či opustili?

Drábková J., Praha

Z historie brněnské kardioanestezie

Čundrle I., Brno

Bratři Mašínové a chloroform

Hess L., Praha

Vývoj dětské neuroanestezie v Praze

Klíma K., Praha

Karl Koller

Gimunová O., Brno

Bitva u Hradce Králové z pohledu medicíny 

Vetešník J., Olomouc

 

Volná sdělení – ústní prezentace

Volná sdělení – ústní prezentace

Sugamadex – první zkušenosti v anestézii dětí

Mixa V., Praha

Přínos aktivního ohřívání pacientek během císařského řezu

Kirchnerová M., Olomouc

Konjunktivální podání buprenorfinu u králíka

Málek J., Praha


Příznaky posttraumatické stresové poruchy, úzkosti a deprese u všeobecných sester 
na JIP a standardních odděleních. Vliv specifických stresujících faktorů, pracovní zátěže a narušených mezilidských vztahů 

Janda R., Plzeň

Mechanismus vzniku hypotenze po i.v. paracetamolu u kriticky nemocných

Krajčová A., Praha

Novinky v maligní hypertermii 

Štěpánková D., Brno

Anesteziologická problematika CT navigované ireverzibilní elektroporatizace NanoKnife

Kurzová A., Praha

 

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Personál na IP

Fenomenologie genderu ve zdravotní péči

Reichelová H., Valašské Meziříčí

Začínající sestra: šok z přechodu do praxe

Dobešová Z., Janíková O., Brno

Podpora vzdělávání sester na odděleních intenzivní péče prostřednictvím supervize

Vaňková M., Praha

Psychosociální intervenční služba ve zdravotnictví

Mlatečková L., Hradec Králové

Mobilizace a stimulace

Využití kinestetické mobilizace v intenzivní péči

Trejtnarová G., Sýkorová M., Hradec Králové

Využití snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči

Lapčíková E., Koutná M., Ostrava

Bazální stimulace (I. část)

Volšíková Š., Náchod

Bazální stimulace v praxi, kazuistika – „začátek jednoho příběhu“

Dvorská L., Kupečková I., Hradec Králové

Bazální stimulace (II. část)

Hrubá P., Náchod

Ošetřovatelská problematika IP

Nosokomiální nákazy

Uhlířová M., Hradec Králové

Ošetřovatelská problematika u pacientů uštknutých jedovatým hadem

Vagnerová Z., Kusová D., Svobodová K., Praha

Mechanická profylaxe TEN v intenzivní péči

Dolníčková M., Sokolová B., Brno

Neinvazivní plicní ventilace na JIP Plicní kliniky

Grundová J., Hradec Králové

Aplikace léků do pleurální dutiny

Karausová E., Hradec Králové

Klinický informační systém ICIP na resuscitačním oddělení

Goldbrichová V., Hanzlíčková J., Přibylová L., Praha

Anesteziologie

Zkušenosti sestry z anesteziologické ambulance

Konášová E., Hradec Králové

Práce anesteziologické sestry u implantace aortální chlopně katetrizační metodou

Rychetníková L., Pleskotová L., Hradec Králové

Porodnická epidurální analgézie

Sedláková G., Nádvorníková O., Olomouc

Nervové blokády horních a dolních končetin

Suchánková I., Hrdinová L., Vlčková B., Olomouc

Karotická endarterektomie

Šrámková J., Liberec

Rány, výživa

Nové možnosti v řešení malnutricie u hospitalizovaných pacientů – kazuistika

Pavlíčková J., Hradec Králové

Použití V.A.C. terapie

Šoustková R., Praha

Faktory ovlivňující vznik a hojení chronických ran v intenzivní péči

Janíková O., Pokorná A., Brno

Management ran a řešení bolesti u pacientů v intenzivní péči

Koutná M., Pokorná A., Praha

Moderní péče o rány

Taufmanová B., Hradec Králové

Výživa a její hodnocení nejen dle BMI

Nádvorníková O., Sedláková G., Olomouc


Komplexní léčba abdominálních katastrof od příčiny k následkům

Tomášová D., Dlouhá R., Hradec Králové

Monitoring

Kontinuální monitoring hemodynamických parametrů prostřednictvím přístroje EV 1000

Škrdlíková V., Brno

Monitorování kontinuálního EEG v intenzivní péči

Moravčík B., Flajšingrová J., Brno

Znalost poruch srdečního rytmu u sester pracujících v intenzivní péči

Kratochvílová P., Brno

Extrakorporální membránová oxygenace z pohledu nelékaře v intenzivní péči a perfuzionisty

Zuščich O., Olomouc

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA