Porodnické anestezie a analgezie

Základní informace o sekci:

Sekce porodnické anestezie a analgezie (SPAA) sdružuje anesteziology, porodníky, anesteziologické sestry, porodní asistentky a vůbec všechny, kdo mají zájem podílet se na rozvoji této v Česku stále ještě nedoceněné oblasti.


Představitelé sekce:

Předseda: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. MHA (Praha)
email: jan.blaha@vfn.cz

Místopředseda: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (Brno) 
email: stourac@med.muni.cz

Členové výboru:
MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D. (Praha)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (Brno)
MUDr. Jitka Mannová, Ph.D. (Havlíčkův Brod)


Aktivity sekce:

SPAA byla založena v roce 2011 nejdříve jako expertní skupina, v dubnu 2014 pak byla přetvořena ve standardní odbornou sekci ČSARIM. Co tomu předcházelo?

Vůbec poprvé byla porodnická anestezie podána 19. ledna 1847 v Edinburghu, kde James Young Simpson použil dietyléter u rodičky s deformitou pánve. Použití regionálních blokád v porodnictví je datováno mezi roky 1900 a 1930. V naší literatuře je porodnická anestezie poprvé zmíněna v roce 1876, kdy Dr. Křížek popsal podávání chloroformu a éteru k anestezii u císařského řezu, regionální anestezie pak byla popsána až prof. Klausem v roce 1934. Pravděpodobně první epidurální porodnická analgezie pak byla podána na přelomu roku 1949-1950 u prof. Kříže na Gynekologicko-porodnické klinice v Brně. Další rozvoj metod porodnické anestezie a analgezie byl v českých zemích značně ovlivněn rokem 1948 a následujícími politickými změnami. I tak ale díky úsilí dvou velkých postav 70. a 80. let, Dr. Matouškové-Hanson a Dr. Miloschewského, rozvoj moderních anesteziologických metod v porodnictví přeci jen pokračoval. Hlavní rozmach v Česku ale nastal až po roce 1989 a spadá do poloviny 90. let, kdy i u nás nastává viditelný rozvoj neuroaxiálních technik, a to jak u porodu, tak u císařského řezu. Zatímco americká společnost porodnické anestezie – Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP) je založena již v roce 1968 a britská Obstetric Anaesthetists’ Association (OAA) hned o rok později v roce 1969, v Česku až v roce 1994 zakládá Dr. Pařízek Sekci porodnické analgezie a anestezie při České gynekologicko-porodnické společnosti (SPAA ČGPS) a během krátké doby přebírá prostřednictvím systému odborných seminářů a sympozií většinu postgraduálního vzdělávání v oblasti porodnické anestezie a analgezie v Česku. Protože SPAA ČGPS je v rámci ČGPS tvořena především porodníky, začala se přirozeně v průběhu času více zabývat perinatologickými otázkami než anesteziologickými, a rozvoj porodnické anestezie, s výjimkou porodní epidurální analgezie, začal stagnovat. Tuto situaci se začal ČSARIM snažit měnit v roce 2009, kdy na svém národním kongresu v Českých Budějovicích poprvé dal samostatný prostor tématům porodnické anestezie. A hned na následujícím kongresu ve Zlíně v roce 2010 pak v diskuzích vyvstal požadavek anesteziologické obce vytvořit “anesteziologickou sekci porodnické anestezie”. Proto v roce 2011, s podporou výboru ČSARIM, zformovali vedoucí lékaři čtyř největších českých fakultních pracovišť porodnické anestezie – Jan Bláha (předseda; KARIM VFN Praha), Radka Klozová (KAR FN Motol), Pavlína Nosková (KARIM VFN Praha), Dagmar Seidlová (ARO II FN Brno) a Petr Štourač (KARIM FN Brno) – pracovní skupinu, která se touto problematikou začala zabývat. Vznikla tak Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie s vizí vytvoření „odborné záštity porodnické anestezie a analgezie“ a koordinace specifické problematiky porodnické anestezie a analgezie v českých podmínkách. Cíle, které si ESPAA na počátku stanovila, byly především zmapovat anesteziologickou péči a praxi v českých porodnicích, podílet se na vzdělávání v této oblasti a vytvořit potřebné a chybějící doporučené postupy. A v této činnosti dnes intenzivně pokračuje i Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM…


Dokumenty:

Zápisy ze schůzí: 

Doporučené postupy publikované SPAA:

Publikace SPAA:

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA