Časopis AIM

Časopis Anesteziologie & intenzivní medicína je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Je indexován v Emerging Source Citation Index (ESCI) v rámci Web of Science Thomsons Reuters a excerptován v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus a jsou zahrnuty v databázi Academic Search Complete k dispozici prostřednictvím výzkumu na HOST EBSCO platformě.

Časopis vychází od roku 1990. Do roku 2002 vycházel jako Anesteziolgie a neodkladná péče, pod současným názvem Anesteziologie a intenzivní medicína vychází od roku 2003.

K publikaci jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině jako původní práce, kasuistiky a přehledové články z anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicíny a resuscitace. Informuje o nových poznatcích v příbuzných oborech a historii medicíny. U intervenčních studií je vyžadován souhlas etické komise před jejich zahájením. Časopis přináší aktuální doporučení a guidelines odborných společností (ČSARIM, ČSIM), a další informace se zaměřením na vzdělávání, informace ze sjezdů a odborných konferencí.

Vychází 6x ročně. Roční předplatné vychází na 624 Kč (EUR 41.40), jedno číslo stojí 104 Kč (EUR 6.90). Příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce jsou přijaty k publikaci jako díla původní, případové studie a šetření předmětů anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicína, a resuscitaci.Časopis publikuje nové informace v souvisejících odvětvích a historii medicíny. Souhlas Etického výboru je zapotřebí před zahájením intervenčních studií. Časopis zpracovává aktuální doporučení a pokyny odbornými společnostmi (ČSARIM, CSIM) a dalších informací se zaměřením na vzdělávání, informace z konferencí a odborných konferencí.

Publikované práce jsou recenzované. Recenzní řízení probíhá elektronicky, pro autory je zaslepené. Definitivní rozhodnutí o publikaci záleží na vedoucím redaktorovi. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu textů. Zaslané příspěvky se nevracejí. Pokyny pro autory jsou na publikovány v časopise a dále na http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-pokyny.Elektronická verse časopisu neprochází redakční korekturou.

Elektronické vydání časopisu neprochází redakční revizí a korekturou.

Práce jsou zasílány v elektronické formě na adresu milan.adamus@seznam.cz.

Pokyny pro autory AIM.pdf

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA