Činnost společnosti

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se urgentní medicínou, anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, příp. činností s oborem A-R související. ČSARIM je součástí České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Stanovy ČSARIM vycházejí ze Stanov ČLS JEP. 

Odbornou náplní společnosti je zejména : 

 • Organizování odborných akcí, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků, na rychlém rozšiřování nejnovějších výsledků lékařské vědy v oboru A-R a na jejich zavádění do praxe. 
 • Vysílání zástupců do atestačních komisí. 
 • Účast na odborné a vědecké činnosti lékařské komory. 
 • Šíření a popularizace vědeckých lékařských poznatků mezi obyvatelstvem. 
 • Podávání návrhů, stanovisek a odborných posudku v otázkách diagnosticko – léčebných, preventivních, zdravotně výchovných i jiných, souvisejících s oborem A-R.

Doporučování představitelu oboru do funkcí poradců ministra zdravotnictví, navrhování a úpravy koncepcí. 

 • Péče o odborný tisk a jeho vysokou odbornou úroveň, rozšiřování informací o společnosti členům společnosti a dalším zájemcům. 
 • Podpora rozvoje mezinárodních styků v oboru A-R a provádění výběru vhodné reprezentace do zahraničí. 
 • Poradním hlasem se podílet na konkurzních řízeních. 
 • Navrhování cen za nejlepší vědecké práce a přednášky, navrhování poct (medailí), čestného členství ČLS. 
 • Udržování úzkých kolegiálních styků s jinými společnostmi a spolky lékařů a sester. 
 • Navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce s odbornými společnostmi v zahraničí. 
 • Výměna vědeckých zkušeností, doškolování, pořádání vědeckých setkání, kongresů, sympozií.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA