Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

       Zvolili jste nový výbor naší odborné společnosti na léta 2015 – 2018. Děkujeme vám za vaše hlasy i podporu, kterou cítíme jako významný závazek. Volební účast ve druhém kole činila 28,7%, což dává výboru dostatečně silný mandát, silnější než v minulosti. Jen pro srovnání – celostátní volební účast v loňských senátních volbách činila 17% a v eurovolbách 18,2%... Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny vstupuje do nového období jako silná, dobře konsolidovaná a svých cílů si vědomá složka České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně. Zvolení členové výboru nyní společně pracují na programovém prohlášení , se kterým vás seznámíme v době co nejkratší. Co v něm určitě nebude chybět? Budeme usilovat o co nejvyšší odbornou i organizační úroveň námi pořádaných či zaštítěných vědeckých a vzdělávacích aktivit. Jejich odborný záběr bude i nadále zahrnovat činnost anesteziologickou – tedy perioperační medicínu, intenzívní péči ve všech jejích formách a problematiku léčby bolesti. Budeme otevření mezioborové spolupráci a spolupráci lékařských i nelékařských profesí. V úsilí o kvalitu, bezpečnost a dostupnost naší péče nelze polevit. Pacienti to od nás očekávají. S tím souvisí i otázka oborového vzdělávání. Se současnou podobou specializačního vzdělávání je spokojen jen málokdo a je tak velmi pravděpodobné, že se výbor bude muset angažovat v úpravě jeho náplně i organizační podoby. Zcela jistě budeme pokračovat v přípravě doporučených postupů. Nejsou to dogmata, ale pomocníci při zajišťování kvalitní a bezpečné péče a měly by být i argumentem při jednání s plátci zdravotní péče i managementy zdravotnických zařízení. Před výborem stojí také naprosto ojedinělá výzva – příprava světového kongresu anesteziologů v Praze v roce 2020. Vyžádá si to širokou mezinárodní spolupráci a velmi intenzívní všestrannou přípravu na domácí půdě. Před takovým úkolem jsme nikdy nestáli. Nicméně, v roce 2018 kdy budeme ze svých funkcí skládat účty, musí být kongres v hlavních rysech zajištěn organizačně, odborně i finančně. Výbor naší odborné společnosti by však nemohl pracovat bez vaší podpory – velmi o ní stojíme. Podporou myslíme i kritická slova, bez zpětné vazby od nejširší členské základny odborná společnost fungovat nemůže. Cesty komunikace budou pro tento účel dostatečné. Byli jsme zvoleni vašimi hlasy a jen vám se ze svých funkcí můžeme zodpovídat.


prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


02.09.15

Datum konání: 2. až 5. září 2015
Místo konání: Vídeň, Rakousko
Více informací na efic.kenes.com

Aktuality

„It takes two to tango“ – tento idiom učinil populárním prezident Reagan, když hovořil o nukleárním uvolnění mezi byvším Sovětským svazem a USA. Na něco musí být dva, dvě souhlasící a kooperující strany. Jednostranná dobrá vůle nic nezmůže.

Dne 16. 4. tohoto roku jsme spolu s kolegou Černým, předsedou výboru ČSIM, vyzvali členy ČSARIM i ČSIM, aby se vyjádřili k možnosti pořádat kongresy obou národních společností společně. Důvody pro tento společný návrh jsme ve výzvě vysvětlili. Připomínám, že ČSIM má něco přes 700 řádných členů, členů ČSARIM je asi 950. Více než 200 lékařů jsou členové obou společností současně.

Celý dopis zde.

k návrhu a programu posílení významu a zajištění neodkladné a nezbytné chirurgie a anesteziologické péče v globálním programu celkové péče o zdraví v současném tisíciletí

Česká odborná společnost ČSARIM obdržela e-mailem z Ženevy velmi pozitivní, podnětnou a zcela ak-tuální zprávu od prezidenta WFSA Davida Wilkinsona.

S radostí sděluje všem členským organizacím, že 25. května 2015 na 68. zasedání valného shromáždění WHA – Svě­to­vé zdravotnické organizace byla přijata rezoluce o posilování významu i realizace akutní a nezbytné chirurgické péče a s ní těsně propojené anesteziologické péče/anestezie jako složek již přijatého globálního programu pro zajištění lidstva – všech obyvatel zdravotnickou péčí.

Návrh byl podán zeměmi: Austrálie, Keňa, Monaco, Nigérie, Rwanda, Senegal, Ukrajina, USA a Zambie. Uvedené zásadní rozhodnutí si vyžádalo v přípravné fázi řadu kontaktů, přesvědčování ve WHA struktu-rách i diskusí s mnoha světovými představiteli chirurgie.

Více zde.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP se spolupodílela na významném edičním počinu nakladatelství Grada Publishing a. s. Do prodeje se dostává publikace PAUL G. BARASH, BRUCE F. CULLEN, ROBERT K. STOELTING a kol.: KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE – PŘEKLAD 6. VYDÁNÍ. Tato významná publikace se nepochybně stane významným zdrojem poučení pro všechny anesteziology a bude zařazena mezi základní prameny v rámci specializačního vzdělávání. Doporučujeme vaší pozornosti!

O ostatních publikacích nakladatelství se dozvíte více na www.grada.cz.

Výbor ČSARIM vyhlašuje při příležitosti XXII. kongresu ČSARIM konaného ve dnech 24. až 26. září 2015 v Plzni soutěž o nejlepší odborné publikace publikované členy ČSARIM v roce 2014 (v elektronické nebo tištěné podobě).

Kategorie:
1) Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2014
2) Keszlerova cena za nejlepší publikovaná práce s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické versi v průběhu roku 2014
3) Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydaná v roce 2014
4) Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2014

Podrobnosti ke stažení zde.

Další

Důležité odkazy

XXII. kongres ČSARIM: www.csarim2015.cz

Česká resuscitační rada: www.resuscitace.cz

Výukový internetový portál: www.akutne.cz

Odborný a společenský měsíčník: www.rajskyplyn.cz

 

Hymna anesteziologů: www.youtube.com


Další zajímavé odkazy zde.

 

 

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner

www.sdaim.cz

Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2015 ČSARIM