Sekce pro ultrazvukové metody

Sekce sdružuje anesteziology a intenzivisty se zájmem o ultrazvukové aplikace a propagaci ultrazvukových metod v oboru AIM. Cílem sekce je etablovat ultrazvuk jako rutinní součást postupů na jednotkách intenzivní péče, operačních sálech, algeziologických ambulancích a kanylačních centrech.

Představitelé sekce

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
vedoucí intenzivní péče KARIM VFN, Praha
prim. MUDr. Daniel Nalos
prim. MUDr. Daniel Nalos
ARO Masarykova nemocnice, Ústní nad Labem
prim. MUDr. Dušan Mach
prim. MUDr. Dušan Mach
primář ARO Nemocnice Nové Město na Moravě

Aktivity sekce: 

Ultrazvukové metody se staly součástí našeho oboru tak, jako jím jsou například umělá plicní ventilace a extrakorporální metody v intenzivní péči nebo aplikovaná farmakologie v anesteziologii. Obor AIM si již nelze představit bez echokardiografie u kriticky nemocných a perioperační echokardiografie v kardioanesteziologii, ultrasonografie hrudníku a plic, ultrasonografie trupu u traumat a nejasných šokových stavů, kanylace cév pod ultrazvukovou kontrolou, ultrazvukem cílené regionální anestezie/analgezie nebo třeba bez transkraniálního dopplera.

Sekce organizuje echokurzy a ultrazvukové edukační akce, spolupracuje s vědeckými a organizačními výbory kongresů při organizaci satelitních kurzů. Definuje nepodkročitelná minima ve vědomostech lékařů. Tím určitým způsobem nastavuje mantinely pro lokální edukační akce, které svým odborným potenciálem může podporovat a zaštiťovat. Důležitou pracovní náplní sekce je vyjednávání o úhradách pojišťoven za ultrazvukové aplikace a prosazování ultrazvukových přístrojů jako součást povinného vybavení jednotek intenzivní péče. S tím souvisí i poskytování odborných konzultací při zavádění ultrazvukových metod na pracovištích v Čechách. UZ sekce je platformou pro vyjednávání s podobnými sekcemi jiných společností (např. Česká kardiologická společnost, Česká radiologická společnost…). Na mezinárodní úrovni spolupracuje na projektech ESICM, Winfocus a ESA, podílí se na tvorbě vzdělávacích standardů pro echokardiografii v intenzivní péči (EDEC) a pro UZ navigovanou regionální anestezii (UGRA). V rámci Evropského Diplomu z Echokardiografie pro intenzivisty (EDEC) má v náplni koordinovat síť českých školitelů garantujících praktickou část diplomu a napomáhat českým uchazečům s registrací a přípravou k získání EDEC.
 

 

Stanovisko UZ sekce k vykazování kodů DRG 91961,91962,91963 (UZ vyšetření srdce, UZ v intenzivní péči mimo ECHO) od 1.1.2019

Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM vítá fakt, že po více než 4 letech vyjednávání o možnosti refundace ultrazvukových vyšetření u kriticky nemocných dochází k vykazování signálních kódů, které budou mapovat faktickou četnost používání ultrazvukového přístroje v intenzivní péči. Ideálním výsledkem bude změna vyhlášky o přístrojovém vybavení intenzivní péče, kde musí být trvale dostupný ultrazvukový přístroj stejně jako monitor, ventilátor nebo přístroj na náhradu/podporu funkce ledvin. Od 1. ledna 2019 odbornost 708 (AIM) vykazuje v intenzivní péči a perioperační tyto kódy:
91961, tj. komplexní echokardiografické vyšetření u kriticky nemocného. Provádí kvalifikovaný intenzivista, součástí vyšetření je zápis v dokumentaci interpretující hemodynamický stav a stanovující cíle další léčby. 
91962, tj. kontrolní echokardiografické vyšetření u kriticky nemocného. Součástí vyšetření je zápis v dokumentaci hodnotící aktuální stav pacienta a stanovující další postup. 
91963, tj. ultrazvukové vyšetření pacienta v intenzivní péči nebo perioperačně (mimo echokardiografie). Zahrnuje hrudní ultrazvuk, břišní sonografii, transkraniální Doppler, ultrazvukem asistovaná kanylace arteriálního nebo žilního řečiště, drenáže pod kontrolou ultrazvuku a ultrazvukem navigovanou regionální anestezii. Součástí vyšetření je zápis v dokumentaci pacienta.

 

Seznam supervizorů EDEC registrovaných ESICM v České republice:
 

 

Dokumenty:

Základní echokardiografické vyšetření – protokol FATE ke stažení zde: Fate Card

Struktura EDEC a popis akreditace: Balik M: Anesteziol Intenziv Med 2018; 28; No.1

European Diploma in advanced critical care EchoCardiography - EDEC

Srdečně zveme:


Echokurz EACTA (více informací)

​Echokurzy Visual Medicine (více informací)