Sekce simulační medicíny

Vzhledem k pokroku a vývoji počítačově podporované lékařské simulace vznikla v roce 2015 Sekce simulační medicíny při ČSARIM. Simulační medicína je významným příspěvkem ke vzdělání a odborné přípravě zdravotníků.
Cílem je definování pravidel a další rozvoj provádění vysoce kvalitních medicínských simulací na pacientských simulátorech. Simulační medicína by se měla stát nedílnou součástí kurikula postgraduálního i pregraduálního medicínského vzdělávání.

 

Personální požadavky
Instruktoři center musí mít osvědčené teoretické a klinické kompetence výuky předmětů, které vyučují. To platí pro zdravotní sestry, jakož i pro ostatní zdravotnický personál. Nutný je praktický nácvik získávání zdrojů uprostřed krize (CRM) a komunikace v teamu.
Vedoucím centra je instruktor s relevantními zkušenostmi v organizaci simulačních kurzů a manažerskými schopnostmi.
Součástí centra je i technik specialista, který se má na starosti ovládání simulátorů a jejich údržbu.

Prostorové požadavky
Vedoucí centra má za úkol zajistit dostatečné prostorové standardy pro výuku. Znamená to minimálně jednu místnost pro simulační scénáře a druhou pro následný rozbor. Velikost musí odpovídat počtu plánovaných účastníků kurzů.

Technické vybavení
V minimálním standardu technického vybavení centra je simulační figurína s možností simulací fyziologických i patologických parametrů a audiovizuální záznamová technika s možností přehrávání.

Definování kurzů
Náplní kurzů musí být konkrétní problémové medicínské situace, které pomohou procvičit frekventantům kurzů jejich zvládnutí v reálném prostředí.
Počet frekventantů kurzu musí být takový, aby všichni aspoň jedenkrát během jednoho dne měli aktivní úlohu v průběhu simulace.
 

Terminologie simulační medicíny 

Simulace
Vzdělávací metoda, která nahrazuje nebo zesiluje reálné zkušenosti pomocí vytváření situaci, nebo prostředí, které umožní účastníkům zažít znázornění skutečné události pro účely praxe, vzdělávání, hodnocení, testování nebo získání pochopení fungování systémů či jiné lidské činnosti.

Simulační medicína 
Simulační medicína je moderní způsob výuky ve zdravotnictví pomocí simulátorů. Lze ji definovat jako vzdělávání na základě imitace reálných věcí, situací a procesů.

Scénář 
Popis simulace, který zahrnuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, jednotlivé body debriefingu, podrobný popis simulace, požadavky na zaměstnance, vybavení místnosti, simulátory, a instrukce pro provádění simulace. Zahrnuje rovněž skripty, kasuistiky, nebo algoritmy vytvořené pro účastníky.

Klinický scénář
Plán očekávaného a potenciálního dění vytvořený pro simulovanou klinickou zkušenost. Scénář obvykle zahrnuje kontext pro simulaci (nemocniční oddělení, pohotovost, operační sál, ambulanci, nemocnici atd.), participanty (jejich kvalifikaci), instruktáž, poznámky, cíle učení, instrukce účastníků, informace o pacientovi, podmínky prostředí, simulátory a jejich nastavení, příslušenství, rekvizity a pomůcky, systém hodnocení. Scénáře se mohou lišit v délce a složitosti v závislosti na cílech učení.

Debriefing
Instruktorem moderovaná činnost, která následuje bezprostředně po simulaci. Podporuje rozvoj klinického úsudku a schopnosti kritického myšlení. Poskytuje zpětnou vazbu o jejich výkonu a zároveň jsou diskutovány různé aspekty dokončené simulace.

Netechnické dovednosti
Kognitivní a interpersonální dovednosti, které jsou základem pro efektivní týmovou práci. Mezi ně patří situační povědomí, rozhodovací proces, komunikace, týmová práce a vedení týmu a rozdělení úkolů.

Technické dovednosti
Praktická znalost, dovednost a schopnost, která je nutná pro splnění určitého úkolu. Například provádění fyzikálního vyšetření.

High-tech simulace
Simulace využívající nejmodernější a špičkové technologie (audiovizuální technika, sofistikovaný pacientský simulátor).

Low-tech simulace
Provádění simulací s minimálním množstvím technických prostředků.

Human factors
Termín označující netechnické dovednosti, používaný spíše v anglosaské literatuře.

Crisis resource management (CRM)
Pojem převzatý z letectví (crew resource management). Schopnost transformovat znalosti a dovednosti do reálných krizových situací. Je to komplementární přístup založený na simulačním tréninku. Způsob, pomocí kterého se lze zaměřit na rozvoj základních bodů pro fungování teamu v kritické situaci. Zahrnuje těchto 5 principů: Rozpoznat, že jde o vážnou situaci a zavolat o pomoc. Uzavírat komunikační smyčku. Určit jasného teamleadera. Využít dostupné zdroje odpovídajícím způsobem. Couvnout a provést celkové zhodnocení situace.

Kongruence
Stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím. Shoda mezi přítomnými prožitky v organismu a jejich symbolizací, bez zkreslení.

Empatie
Též vcítění. Označuje porozumění emocím a motivům konání účastníka. Pro schopnost empatie s simulační medicíně je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.

Asistovaná reflexe
Proces podporovaný instruktorem během debriefingu, který posiluje kritické aspekty prožité zkušenosti a povzbuzuje účastníka k propojení teorie s praxí. Umožňuje participantům prozkoumat své nové zkušenosti s cílem vést je k jejich pochopení a ocenění. Dochází k integraci prožité situace, která má umožnit proces lepší volby nebo akce v budoucnosti.

Sebereflexe 
Schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání, vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich. Sebereflexe je měkká dovednost a základní předpoklad osobního rozvoje.

Dramaturgie
Přípravná činnost, která tvoří teoretický podklad pro vytvoření bezchybné simulace. Je prostředkem plánování, charakteristikou akce, metodou výběrů a načasování jednotlivých scénářů a akcí tak, aby bylo dosaženo co největšího účinku směrem k vybranému cíli.

Pacientský simulátor
Figurína s proporcemi člověka (nebo jeho částí) určená pro simulaci nebo vzdělávání ve zdravotnictví. Pacientské simulátory mohou mít různé úrovně imitovaných fyziologických funkcí (zvuky, hlasová interakce, pohyby, krvácení), které mohou být řízené pomocí počítače a software.

Členové

MUDr. Michael Stern, MBA, prim. KARIM FN a 1. LF UK Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., ARK FN USA a LF MU Brno
MUDr. Lenka Doubravská, KARIM FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Bronislav Klementa, KARIM FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Olga Klementová Ph.D, přednostka KARIM FN a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., KARIM VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Mikuláš Mlček, PhD., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
MUDr. Michal Otáhal, KARIM VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Robert Pleskot, KARIM VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Roman Štoudek, KDAR FN a LF MU Brno
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, přednosta KDAR FN a LF MU Brno
MUDr. Katarína Veselá, KARIM FN Královské Vinohrady, ZZS Praha
MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta KARIM FN Motol a LF UK Praha
MUDr. Tomáš Bačkai, KARIM FN Motol a LF UK Praha
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., prim. ARK FN USA a LF MU Brno
doc. MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., FN Hradec Králové

 

Srdečně zveme


Simulační kurzy LF MU Brno (více informací)

Simulační kurzy FN a LF UP Olomouc (více informací)

Simulační kurzy Aesculap akademie Praha (více informací)
celá řada kurzů pro lékaře i nelékařské pracovníky

Simulační kurzy ÚVN Praha (více informací)